OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AKCIONÁROV

SPOLOČNOSTI  KT INVEST a. s.

 

So sídlom Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620, zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 470/S.

( ďalej len „Spoločnosť“)

 

Predstavenstvo spoločnosti zvoláva Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ( ďalej len „VZ“ ):

 

Program VZ:

  1. 1.Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti 

  2. 2.Voľba orgánov VZ 

  3. 3.Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2021 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku. 

  4. 4.Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2022 

  5. 5.Zmena stanov 

  6. 6.Návrhy uznesení 

  7. 7.Záver 

 

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9:00 do 9:45 hod. Akcionár sa pri prezentácii preukáže preukazom totožnosti, resp. výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, a splnomocnenec s úradne overeným splnomocnením.

Náležitosti oznámenia, poučenia, podklady, dokumenty a návrhy na rokovanie VZ podľa § 184a zákona 513/1991 a tiež regulované informácie podľa zákona 429/2002 Z. z. sú zverejnené na internetovej stránke www.ktinvest.sk a sú bezplatne prístupné v písomnej forme v sídle spoločnosti.

 

 

 

 

 

                                                                         Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva a. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučenia

 

Prezentácia sa uskutoční od 09.00 do 9:45 hod. Pri prezentácii akcionár predloží:

fyzická osoba – občiansky preukaz alebo doklad, ktorý ho nahradzuje

právnická osoba – úradne overený výpis z obchodného registra, štatutárny orgán svoju totožnosť preukáže občianskym preukazom, alebo dokladom, ktorý ho nahradzuje

splnomocnenec – splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a s dokladmi uvedenými v predchádzajúcich bodoch podľa toho, či zastupuje fyzickú alebo právnickú osobu, pričom vzor splnomocnenia sa nachádza na  internetovej stránke www.ktinvest.sk. Akcionár má právo požiadať o zaslanie tohto vzoru splnomocnenia.

Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi  v súvislosti s účasťou na valnom zhromaždení, si hradí sám.

-   akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení a má právo hlasovať na ňom,

-   akcionár je oprávnený  požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 obchodného zákonníka, pričom akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania má právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 obchodného zákonníka, pričom žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, resp. k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Ak žiadosť o zaradenie určenej záležitosti bude doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,

-   akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e, a to podľa vzoru tlačiva, ktoré sa nachádza na webovom sídle www.ktinvest.sk.

-   akcionár má právo získať úplné znenie dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia a to buď ich stiahnutím z internetovej stránky www.ktinvest.sk alebo doručením  písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti, resp. nahliadnutím v sídle spoločnosti

-   Príslušné podklady k riadnemu valnému zhromaždeniu (vzory splnomocnení, poučenia, ako aj ostatné podklady k valnému zhromaždeniu) sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, ako aj  na webovom sídle www.ktinvest.sk.

 

 

 

                                        Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva a. s.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLNOMOCNENIE

 

 

Na zastúpenie účasti na riadnom Valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti KT INVEST a. s., so sídlom Vieska 267, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 026 620 konaného dňa 21.10.2022.

 

SPLNOMOCNITEĽ ( akcionár )

 

Meno, Priezvisko, Titul / názov spoločnosti:________________________________________

Dátum narodenia / IČO:   ________________________________________

Trvalé bydlisko / sídlo:   ________________________________________

Počet akcií – hlasov:    ________________________________________

Štatutárny zástupca spoločnosti:  ________________________________________

 

splnomocňujem:

 

Splnomocnenca:

Meno, priezvisko, titul:    ________________________________________

Dátum narodenia:     ________________________________________

Trvalé bydlisko:     ________________________________________

k účasti a hlasovaniu vo všetkých bodoch prejednávaných na riadnom Valnom zhromaždení akciovej spoločnosti KT INVEST a. s., IČO: 36 026 620, konaného dňa 21.10.2022 v sídle spoločnosti Vieska 267/23, Ladomerská Vieska.

 

 V _________________________dňa________________________

 

 

     

       __________________________________

        Splnomocniteľ ( úradne overený podpis )

 

KT INVEST a. s., Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01

IČO: 36 026 620

 

 

N Á V R H    P R E D S T A V E N S T V A

 

 

na voľby orgánov riadneho Valného zhromaždenia akcionárov, ktoré sa bude konať

dňa 21.10.2022 od 10:00 hod v sídle a. s.

 

 

 Predstvenstvo akciovej spoločnosti navrhuje zvoliť

 

 1/ za predsedu VZ  p. Chalmovská Ľubomíra

 

 2/ za zapisovateľa  p. Ing. Kubišová Alexandra

 

 3/ za overovateľov   p. Ťahúň Tomáš

     p. Holub Marián

 

 4/ za skrutátorov  p. Kukučková Elena, Odzganová Marta

     

 

 V Ladomerskej Vieske, dňa 19.09.2022

 

 

 

      

      Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT INVEST a. s., Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01

IČO: 36 026 620

 

 

N Á V R H    DOZORNEJ RADY

 

 

na schválenie audítora

 

na  riadnom Valnom zhromaždení akcionárov,

ktoré sa bude konať dňa 21.10.2022 od 10:00 hod v sídle a. s.

 

 

 Dozorná rada navrhuje Valnému zhromaždeniu schváliť audítora účtovnej závierky za rok 2022:

 

 BDR, spol.s. r. o., M. M. Hodžu 3, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 00614556,

        SKAU č. 6

        Nezavislý člen spoločnosti Mooore Stephens International Limited

        Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 98/S

 

 

 

 V Ladomerskej Vieske, dňa 19.09.2022

 

 

 

 

 

        Odzganová Marta – predseda DR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT INVEST a. s., Vieska 267  Ladomerská Vieska, 965 01

IČO: 36 026 620

 

 

 

N Á V R H    P R E D S T A V E N S T V A

 

na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

 

na  riadnom Valnom zhromaždení akcionárov,

ktoré sa bude konať dňa 21.10.2022 od 10:00 hod v sídle a. s.

 

 

 Predstvenstvo akciovej spoločnosti navrhuje:

 

1/ 10% čistého zisku bude preúčtované na prídel do rezervného fondu, účet 421,

suma 601€

2/ preúčtovanie zvyšku na účet 429 – Nerozdelená strata minulých rokov,

suma 5406 €.

 

 V Ladomerskej Vieske, dňa 19.09.2022

 

 

 

 

      Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT INVEST a. s., Vieska 267  Ladomerská Vieska, 965 01

IČO: 36 026 620

 

 

 

N Á V R H    P R E D S T A V E N S T V A

 

na zmenu stanov

 

na  riadnom Valnom zhromaždení akcionárov,

ktoré sa bude konať dňa 21.10.2022 od 10:00 hod v sídle a. s.

 

 

 Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje zmenu stanov nasledovne:

 

1/ Doplnenie rozšírenia živnosti, stanovy I. časť, čl. II. Predmet podnikania:

 

a) voľných živnosti:

- Výroba a opracovanie výrobkov z kovu

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

- Prípravné práce k realizácii stavby

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

- Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovanim iných než základných služieb

- Vedenie účtovníctva

- Prenájom hnuteľných vecí

 

b) viazanej živnosti:

- Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a

  zmien týchto stavieb. Zodpovedná osoba: Ľubomíra Chalmovská.

 

2/ Zmena stanov, VI. časť, čl. XV. Tvorba a použitie rezervného fondu, bod 2:

 

    2/ Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 1.852.907,75 Sk ( slovom: Jedenmiliónosemstopäťdesiatdvatisícdeväťstosedem aj 75/100 Slovenských korún ) v prepočte 61.505,27 € (slovom: šesťdesiatjedentisícpäťstopäť aj 27/100 Eur). Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do výšky 20% základného imania.

 

 

 

 V Ladomerskej Vieske, dňa 19.09.2022

 

 

 

 

 

      Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva