KT INVEST a. s., Vieska 267, 965 01 ladomerská vieska

ičo: 36 026 620

 

 

Výročná správa 2021

KT INVEST a. s.

 

 

 

 

 

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve

v znení neskorších predpisov

 

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

 

Obsah výročnej správy:

1) Identifikačné údaje

2) Povinné informácie

3) Ďalšie informácie

4) Povinné prílohy

5) Ďalšie prílohy

 

1) Identifikačné údaje – základné informácie

 

Obchodné meno:

KT INVEST a. s.

IČO:

36 026 620

DIČ:

2020064178

IČ DPH:

SK2020064178

Adresa sídla:

Vieska 267, 965 01 Ladomerská Vieska

Obchodný register:

Obchodný register 0kresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 470/S

Predstavenstvo spoločnosti:

Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva

Ťahúň Tomáš – člen predstavenstva

Martin Kubiš – člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti:

Odzganová Marta – predseda

Kukučková Elena – člen

Holub Marián - člen

Webové sídlo spoločnosti, mail:

www.ktinvest.sk; ktinvest.lv@gmail.com

 

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

 

Výsledok hospodárenia 2021

Zisk 6.007 eur

Splatené základné imanie (účet 411)

630 800 eur

Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)

0 eur

Priemerný počet zamestnancov

4

Hlavná činnosť

Prenájom nebytových priestorov, ktoré nie je spojené s poskytovaním iných ako základných služieb

 

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepný závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, ani nie je vlastnená inou spoločnosťou.

 

 

Druh a objem vydaných cenných papierov:

Druh CP:  akcia zaknihovaná na doručiteľa

Nominálna hodnota:  33,200000 €

ISIN:  SK 11 2000 4751

Počet kusov emisie:  19 000 ks

Štruktúra akcionárov:

31,37 % - Ing. Milan Hošek

25,14 % - Ing. Alexandra Kubišová

9,27 % - Ľubomíra Chalmovská

11,33 % - Tomáš Ťahúň

22,89 % - drobní akcionári

Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia a sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB a. s.

 

 

2) Povinné informácie

 

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1997 rozdelením a. s. Žiarstav v zmysle uznesenia VZ zo dňa 31.10.1997 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôsobovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v záujmu podnikateľov o ponúkané priestory.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva 4 zamestnancov, z toho jeden vedúci zamestnanec.

 

 

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

 

STRANA AKTÍV SÚVAHY

(netto aktíva v celých eurách)

ROK 2021

ROK 2020

MAJETOK SPOLU

173.160

173.926

A. Neobežný majetok

156.555

149.600

A.1 Dlhodobý nehmotný majetok

 

 

A.II Dlhodobý hmotný majetok

156.555

149.600

A.III Dlhodobý finančný majetok

 

 

B. Obežný majetok

10.393

21.448

B.I Zásoby

 

 

B.II Dlhodobé pohľadávky

1.713

1.713

B.III Krátkodobé pohľadávky

5.092

4.382

B.IV Krátkodobý finančný majetok

 

 

B. V Finančné účty

3.588

15.353

C. Časové rozlíšenie

6.212

2.878

 

STRANA PASÍV SÚVAHY

(údaje v celých eurách)

ROK 2021

ROK 2020

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

173.160

173.926

A. Vlastné imanie

12.625

6.617

A.1 Základné imanie

630.800

630.800

A.II Emisné ážio

 

 

A.III Ostatné kapitálové fondy

166

166

A.IV Zákonné rezervné fondy

 

 

A.V Ostatné fondy zo zisku

 

 

A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia

 

 

A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov

-624.348

-641.701

A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení

6.007

17.352

B. Záväzky

141.419

151.878

B.I Dlhodobé záväzky

1.323

1.029

B.II Dlhodobé rezervy

 

 

B.III Dlhodobé bankové úvery

 

 

B. IV Krátkodobé záväzky

114.859

123.668

B.V Krátkodobé rezervy

5.206

5.150

B.VI Bežné bankové úvery

 

 

B.VII Krátkodobé finančné výpomoci

20.031

22.031

C. Časové rozlíšenie

19.116

15.431

 

Komentár k súvahe - aktíva:

 

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 89,46 %.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti.

Krátkodobé pohľadávky sú v sume 5.092 eur a sú po lehote splatnosti. Dlhodobé pohľadávky sú v sume 1.713 €.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to – predplatné Poradca 2022, zmluvné poistenie MV r. 2022, WEB, príjmy budúcich období refakturácia energií (elektrina, voda) za mesiac december 2021 fakturované v januári 2022.

Komentár k súvahe - pasíva:

 

Celé základné imanie spoločnosti v sume 630.800 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 12.625 eur, a celkové záväzky sú v sume 141.419 eur.

 

Dlhodobé záväzky

1.323 Eur

Záväzku zo sociálneho fondu

1.060 Eur

Odložený daňový záväzok

263 Eur

 

 

Krátkodobé záväzky

114.859 Eur

Záväzky z obchodného styku

4.813 Eur

Záväzky voči zamestnancom

3.469 Eur

Záväzky zo sociálneho poistenia

2.005 Eur

Daňové záväzky a dotácie

41.179 Eur

Iné záväzky

63.393 Eur

                                                                                                             

Iné záväzky sú 4.930 € záväzok zo súdneho konania – súdne trovy,  58.463 € je záväzok voči Slovenskej konsolidačnej a. s. ( postúpené daňové záväzky ).

Krátkodobé rezervy v sume 5.206 eur – rezerva na audítora ÚZ za rok 2021 vo výške 5.150€ a 56 € rezerva na stravné lístky.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, má však krátkodobé finančné výpomoci v sume 20.031 eur od svojich spoločníkov bezúročne.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to najmä – nájomné prijaté vopred a nájomné za január 2022 prijaté v decembri 2021.

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

 

(údaje v celých eurách)

ROK 2021

ROK 2020

ČISTÝ OBRAT

163.255

157.702

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

182.755

174.147

I. Tržby z predaja tovaru

 

 

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov

 

 

III. Tržby z predaja služieb

163.255

157.702

IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

 

 

V. Aktivácia

19.500

16.381

VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob

 

64

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

 

 

Náklady na hospodársku činnosť spolu

176.436

156.538

A. Náklady na obstaranie predaného tovaru

 

 

B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky

46.186

39.525

C. Opravné položky k zásobám

 

 

D. Služby

24.682

21.305

E. Osobné náklady

72.586

60.329

F. Dane a poplatky

8.452

8.247

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

20.245

25.681

H. Zostatková cena predaného majetku a zásob

 

 

I. Opravné položky k pohľadávkam

2.415

 

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

1.870

1.451

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

6.319

17.609

Pridaná hodnota

111.887

113.253

Výnosy z finančnej činnosti

 

 

Náklady na finančnú činnosť

290

250

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-290

-250

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením

6.029

17.359

Daň z príjmov splatná

 

 

Daň z príjmov odložená

22

7

CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

6.007

17.352

 

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti o 8.608 eur, z toho aktivácia bola 19.500 eur. Celkový výsledok hospodárenia je zisk v sume 6.007 eur. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú nákladmi na bankové účty.

Členom predstavenstva a členom dozornej rady neboli v roku 2021 vyplatené žiadne odmeny.

 

Štruktúra výnosov dosiahnutých v roku 2021      

 

 

ROK 2021

Rok 2020

 

EUR

%

EUR

Tržby za predaja služieb

335

0,18

 

Tržby za prenájom

129.713

70,98

130.348

Tržby z refakturácií energií

33.081

18,10

27.354

Aktivácia

19.500

10,67

16.381

Tržby z predaja invest.majetku

 

 

64

Tržby z predaja materiálových zásob

 

 

 

Ostatné

126

0,07

 

Celkom

182.755

100

174.147

 

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky). Prebiehajúca pandémia koronavírusu zatiaľ nemala vplyv na hospodárenie spoločnosti.

 

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyt v našom segmente obchodu.

 

Vývoj spoločnosti v roku  2022

 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti

185.000 Eur

Tržby z predaja tovaru / služieb

165.000 Eur

Aktivácia

20.000 Eur

Náklady na hospodársku činnosť

174.650 Eur

Spotreba materiálu, energie a služieb

77.900 Eur

Osobné náklady

75.000 Eur

Finančné náklady

250 Eur

Ostatné prevádzkové náklady

1.500 Eur

Ostatné prevádzkové výnosy

8.500 Eur

Dane a poplatky

8.500 Eur

Odpisy

20.000 Eur

Hrubý zisk

10.350 Eur

 

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývojabez náplne.

 

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotkybez náplne.

 

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť hospodárila v roku 2021 so ziskom 6.007 eur. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné vysporiadanie zisku – 1/ 10% z čistého zisku bude preúčtované na prídel do rezervného fondu, účet 421 suma 601€, 2/ preúčtovanie zvyšku na účet 429-Nerozdelená strata minulých rokov, suma 5.406 €.

 

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

 

 Kódex správy a riadenia spoločností

Predstavenstvo spoločnosti prijalo na svojom zasadnutí dňa 31.3.2011 Uznesenie o prijatí Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, súčasťou ktorého je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností, ktoré je uverejnené na internetovej stránke spoločnosti.

 

Zverejnenie regulovaných informácií

Všetky regulované informácie, ktorých zverejnenie vyplýva zo zákona č. 492/2002 o burze cenných papierov ( polročná a ročná fin. správa za rok 2021 ) je uverejnená na internetovej stránke spoločnosti v úplnom a nezmenenom znení.  Oznámenie o uverejnení regulovaných informácií je zverejnené v zmysle právnych predpisov v zákonných lehotách v denníku s celoštátnou pôsobnosťou.

 

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

 

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve)bez náplne.

 

j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.

 

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť emitovala cenné papiere (akcie), ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť má povinnosť  vo výročnej správe uvádzať  štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve.

 

Vyhlásenie zodpovedných osôb

Predseda predstavenstva Ľubomíra Chalmovská a člen predstavenstva Tomáš Ťahúň vyhlasujú podľa najlepších znalostí, že účtovná závierka k 31.12.2021 a výročná správa za rok 2021 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku

 

 

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve.

 

V Ladomerskej Vieske, dňa 02.05.2022

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------  --------------------------------------------------

Ľubomíra Chalmovská                                Tomáš Ťahúň

Predseda predstavenstva a. s.                        Člen predstavenstva a. s.

 

 

3) Povinné prílohy

 

Č. 1 -  Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021

Č. 2 – Poznámky

Č. 3 - Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2021

Č. 4 – Správa dozornej rady

 

4) Ďalšie prílohy

 

Č. 5 - Informácie zo stanov a. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  DOZORNEJ  RADY

 

        Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2021 a predložilo nám ju v súlade so stanovami a. s.. Potvrdzujeme tieto výsledky a predkladáme ich na posúdenie a schválenie Valnému zhromaždeniu akcionárov.

 

        Spoločnosť vytvorila v roku 2021 zisk vo výške 6.007 €.

 

        Celkové záväzky spoločnosti sú vo výške 141.419 € čo je o 10.459 € menej oproti predchádzajúcemu roku. Najväčšie záväzky v sume 58.463 € sú postúpené daňové záväzky na Slovenskú konsolidačnú spoločnosť a. s. a záväzok 4.930 € sú trovy prehratého súdneho sporu. Záväzok voči Slovenskej konsolidačnej spoločnosti je splácaný v sume 2.000 € mesačne. V roku 2021 bolo spolu splatených 7.000 €ur.

        Daňové záväzky klesli oproti predchádzajúcemu roku o 1.368 €. Spoločnosť ich spláca momentálne podľa finančných možností.

 

        Z predloženej správy vedenia spoločnosti vyplýva nepopierateľná skutočnosť, že vedenie spoločnosti sa snaží čo možno v najväčšej miere vysporiadať svoje záväzky, ktoré vznikli nezákonnou exekúciou z roku 2003-2004, a kde vzniknutá škoda nebola spoločnosti uhradená.

        Celý nehnuteľný majetok spoločnosti je zabezpečený exekučným záložným právom v prospech veriteľov. Hodnota tohto majetku ( podľa znaleckých posudkov ) prekračuje  niekoľkonásobne  hodnotu všetkých pohľadávok veriteľov.

 V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na prenájom nehnuteľností vo svojom vlastníctve v Ladomerskej Vieske a v Kremnici.

        Všetky budovy sú v stave, že nepotrebujú zásadnú rekonštrukciu. Vedenie spoločnosti predpokladá len menšie náklady vo forme pravidelných opráv a opráv najakútnejších stavov.

        Finančná situácia je momentálne stabilizovaná, v nasledujúcom období sa očakáva lepší hospodársky výsledok ako v roku 2021, vzhľadom k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a tým aj vyšším tržbám z prenájmu nehnuteľností, ako aj dobrej disciplíne v platení nájomného.

 

 

        Doporučujeme, aby Valné zhromaždenie schválilo preúčtovanie zisku podľa návrhu predstavenstva: 1/ 10% z čistého zisku bude preúčtované na prídel do rezervného fondu, účet 421 suma 601€, 2/ preúčtovanie zvyšku na účet 429-Nerozdelená strata minulých rokov, suma 5.406 €.

 

        V Ladomerskej Vieske, dňa 03.05.2022

 

 

                                                                  ____________________________________

 

    Marta Odzganová – predseda DR

 

 

 

 PRÍLOHA – Informácie zo stanov a. s.

 

A) Opis práv akcionárov a postup ich vykonávania

 

Akcionári – práva a povinnosti akcionára ( čl. IV. Stanov a. s. )

 

1/ Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom môže byť právnická alebo fyzická osoba.

 

2/ Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

 

3/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s notársky overeným podpisom akcionára. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

 

4/ Hlasovanie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,200000 EUR / slovom: Tridsaťtri a 20/100 Eur / pripadá jeden hlas.

 

5/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktoré valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

 

6/ Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

 

7/ Akcionár je povinný splatiť spoločnú menovitú hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj doručiteľ dočasného listu.

 

B) Informácie o činnosti valného zhromaždenia a jeho právomociach

 

Valné zhromaždenie ( čl. VI. Stanov a. s. )

 

1/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

 a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,

        b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka ( ďalej len ”OZ”  ) a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,

        c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich volí a odvoláva dozorná rada ( § 194 ods. 1 OZ ),

 d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 OZ,

 

 

        e) schválenie riadnej alebo individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát a určení tantiém,

 f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

 g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,

        h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.

 i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ak stanovy neurčia, že pravidlá schvaľuje dozorná rada,

        j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

 k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon, alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

 

2/ Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná         zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

 

3/ Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz ročne.

 

4/ Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

 a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,

        b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,

        c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,

 d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako 3 mesiace.

 

5/ V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

 

6/ Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia písomným rozhodnutím. V prípadoch ustanovených zákonom, toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice. Tento akcionár môže rozhodnúť o účasti členov predstavenstva a dozornej rady na valnom zhromaždení.

 

7/ Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie zverejnením oznámenia zhromaždenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou 30 dní pred jeho konaním, musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to včas písomne požiada, poskytnúť všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

 

8/ Náklady spojené s organizáciou valného zhromaždenia znáša spoločnosť. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

 

 

Rozhodnutie valného zhromaždenia ( čl. VIII. Stanov a. s. )

 

1/ Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

 

2/ Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30 % základného imania spoločnosti. Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa aj keď nie je splnená uvedená podmienka.

 

3/ Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,200000 EUR / slovom: Tridsaťtri a 20/100 Eur /.

 

4/ Na chválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 OZ, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

 

C) Informácie o zložení, činnosti a právomociach predstavenstva a jeho výborov, pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členoch štatutárneho orgánu

 

Predstavenstvo ( čl. IX. Stanov a. s. )

 

1/ Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

 a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,

 b) vykonáva zamestnávateľské práva,

 c) zvoláva valné zhromaždenie,

 d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

        e) rozhoduje o použití rezervného fondu,

 f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,

        g) vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, počet akcií,

        h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

  1.návrh zmeny stanov

  2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov

  3.riadnu, individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie    zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami

  4.návrh na zrušenie spoločnosti

 i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. X bod 10 a 11

 j) predkladá valnému zhromaždeniu spolu s riadnou účtovnou závierkou:

          1. 1.správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku. Táto správa je súčasťou výročnej správy.  

          2. 2.informácie o zásadných zámeroch vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.  

 

        Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

 

        k) zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.

 

2/ Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

 

3/ Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie podľa predloženého návrhu o všetkých kandidátoch súčasne. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva.

 

4/ Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.

 

5/ Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie ak o to písomne požiada dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.

 

6/ Predsedu predstavenstva volí valné zhromaždenie akcionárov. Kandidátov za predsedu predstavenstva predkladajú valnému zhromaždeniu akcionári prítomní na valnom zhromaždení.

 

7/ Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným v čl. XIX.

 

8/ Predstavenstvo zvolá a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva, podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.

 

9/ Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bodu 8 a 9 tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

 

10/ Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.

 

 

Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

 

11/ Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XVIII.

 

12/ Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

 

13/ Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

 

14/ Náklady spojené s činnosťou predstavenstva znáša spoločnosť.

 

D) Pravidlá upravujúce zmenu stanov a informácie o spôsobe zvyšovania a znižovania imania

 

Zmena stanov ( Čl. XII. Stanov a. s. )

 

1/ O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.

 

2/ Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

 

3/ Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

 

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania ( Čl. XI. Stanov a. s. )

 

1/ O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.

 

2/ Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

 

3/ V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

 

4/ Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa vzniku spoločnosti zostaviť otváraciu súvahu ku dňu vzniku spoločnosti. Ak sa na základe tejto otváracej súvahy zistí, že majetok spoločnosti účelovo neviazaný prevyšuje základné imanie, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu zvýšiť základné imanie spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené zvýšiť základné imanie podľa predchádzajúcej vety najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania. Zvýšenie sa vykoná vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu ich účasti na doterajšom základnom imaní.